El Festival

Organitzat per l’associació cultural Es Bastió de s’illa, aquest festival neix l’any 2010 amb la intenció de perdurar en el temps com un referent de la nostra música tradicional popular de Menorca.

La finalitat principal que ha mogut la creació d’aquest projecte és contribuir a la difusió i preservació de la música tradicional popular de Menorca.

Aquesta finalitat es pretén aconseguir mitjançant la consecució d’uns objectius específics fixats que són:

– Aconseguir que la gent apreciï més la nostra música i als agents implicats i que desenvolupen una tasca tan important dins un sector tan important dins s’illa.

– Fer arribar i potenciar l’interès per la música popular als més joves.

– Contribuir al desenvolupament i oferta cultural de s’illa.

– Ajudar a la dinamització de l’entorn (econòmica, educativa, cultural, social…) potenciant les transversalitats i plusvàlues que genera la cultura.

Als destinataris que es pretén arribar amb aquest festival són:

– De forma directa per una part, i en major mesura, la ciutadania de Menorca i per una altra, la resta d’habitants de les altres illes de la comunitat autònoma i als turistes que pugui arribar a interessar la música tradicional.

– De forma indirecta la resta d’associacions i grups culturals, la feina del qual es centri o abasti tots o algun objectiu que persegueix fer arribar aquest festival.